你的位置:首页 -> 语文课件 -> 四上试卷 -> 苏教版四年级(上)语文期末分类复习(一)

苏教版四年级(上)语文期末分类复习(一)

 • 课件大小: 0.01 MB
 • 课件分类: 语文课件/四上试卷
 • 界面预览: 无
 • 加入时间: 2012-11-21 18:46:58
 • 页面更新: 2017-12-11 15:17:44
 • 推荐等级5星级
 • 开 发 商
 • 课件更新好课件吧
课件介绍

21.分类测试(一)

一、看拼音,写词语。(100分)
zhí shù gōu qú huí dàng yīn fú bǎn tú guāi guαi
(  ) (  ) (  ) (  )(  )(   )
míng mèi chéng dù zhèng zhòng zhǎng wò zhàn dìng
(  ) (   ) (    )(  )(   )
dà gài gū jì guī lü jùn qiào huó pō jī ling dàng yàng
(  )(  )(  )(  )(  )(  )(   )
làn màn lüè guò ǒu ěr yuán yùn yìng chèn xiān yàn
(  ) (  )(  )(  )(   )(   )
yān yǔ lóu tái jǐǔ qí tōu xián lán yāo shēng shū 
(  )(  )(  )(  )(  )(   )
tú àn gǎn chù cuī cù gōng kè mián yán sī xù 
(  ) (  ) (  )(   )(   )(  )
qǐ fā yōu yǎ pò suì jiào xùn xīn shì tǎn kè 
(  )(   )(  )(   )(  )(  )
chāo guò jūn yún jiān gù jī yì tuī jiàn zhǔn xǔ     
(   )(   )(  )(  )(  )(  )
cí zhí hé shì jiē tì shèn zhòng ān wēi yì wài
(  )(  )(  )(   )(  ) (  )
xiān měi wù bì huí wèi nán miǎn shèng qíng wéi fàn
(  )(  )(  )(   )(   )(  )
Xiào lǜ xián shú jǐ yǔ jiān cè pí bèi tōng chàng
(  ) (  )(  )(  )(  ) (   )
bó dòu láo lèi fān qié máng tóng tiān shǐ qīng cuì
(  )(  )(  )(   )(  )(   )
shū cài juān xiàn qīn qi máng lù shòu xiǎo yǎng miàn
(  )(  )(  )(  )(   )(   )
zé guài bó zi bì shàng lún liú mēn rè kuàng dì
(  )(  )(   )(  )(  )(   )
qín láo tǎo yàn chōng kuǎ tōng xiǎo cuī cù shū hu
(  )(  )(   )(   )(  )(  )
tǔ rǎng yāo shàng dài màn cāi xiǎng hào qí fàn làn
(  )(   )(   )(   )(  )(  )
hú pàn xiōng pú chàn dòng zhǎo zé xiōng měng tā xiàn
(  )(   )(   )(  )(   ) (  )
biān yuán jié shù bú shèn shù guān dài jià zhǎ yǎn
(   )(  )(  )(   )(  )(  )
 wǎn xī suí jí chōng shuā è liè shà shí sì nüè
(  )(  )(    )(  )(  )(  )
cū zhuàng chóng jìng zhān yǎng chóu mì bǎo chí 
(   )(   )(   )(  )(   )
fù jìn  xiān ruò  jīng què  mì mi  jì niàn
(  ) (   ) (   ) (  ) (  )
xīn mǎn yì zú  wú kě nài hé  rì yè cāo láo
(    ) (    ) (     )
chū chū máo lú cái huá héng yì liào shì rú shén
(     ) (     ) (     )
jū gōng jìn cuì   sǐ ér hòu yǐ  dú mù nán zhī
(     ) (    ) (     )
wēi bù zú dào  jī huǐ rén wáng  qīng ér yì jǔ
(    ) (     ) (    )
hú lún tūn zǎo fú guāng lüè yǐng bú shèn liǎo liǎo
(    ) (     ) (     )
Shú néng shēng qiǎo xún gēn wèn dǐ wú suǒ bù xiǎo
(      )(     ) (    )
Wān yán qǐ fú   qīng cuì yù dī  xiù lì yí rén
(     )  (    )  (    )
máo sè dùn kāi  xún guī dǎo jǔ  xiǎn wéi rén zhī
(     ) (     ) (     )
huān shēng xiào yǔ dà yǔ rú zhù shēn xiān shì zú
(      )(    ) (     )
chūn shēn sì hǎi fēng yuè wú biān shì wài táo yuán
(     ) (     ) (     )
fēi pù liú quán  gǔ mù cān tiān  shī qíng huà yì
(     ) (     ) (     )
bái yī tiān shǐ  yù jié bīng qīng  jiù sǐ fú shāng
(    ) (     ) (    )
wàn zhòng yī xīn zhòng zhì chéng chéng hán xīn rú kǔ
(     )(       )(    )
Shēng sè jù lì  fān shān yuè lǐng  tū fā qí xiǎng
(    ) (     ) (    )
xìng chōng chōng qǐng kè jiān yòu ér yuán yǐ dé wéi lín
(     ) (   )(   )(    )
hū péng yǐn lèi yè shēn rén jìng huān hū què yuè
(     ) (     ) (     )
tāo tāo bù jué  yí xiè qiān lǐ   bù cí ér bié 
(    )  (    )  (    )
zòng héng jiāo cuò mù míng ér lái bǎo hán shēn qíng
(    ) (     ) (      )
bù máo zhī dì yuán yuán bù duàn háo wú jié zhì
(    )(      ) (    )
yù yán yòu zhǐ  tūn tūn tǔ tǔ  wú jū wú shù
(     ) (    )  (    )
shǎn shuò qí cí  zhī zhī wū wū  shù shǒu dài bì 
(     ) (    ) (     )
kǒu ruò xuán hé miào yǔ lián zhū yǎn huā liáo luàn
(     ) (     )(     )
tán xiào fēng shēng méi fēi sè wǔ juàn niǎo zhī huán
(      )(    )(     )
sì jì cháng qīng péng péng bó bó fán yǎn hòu dài
(     )(      ) (     )
wàn mǎ bēn téng yáng pí fá zǐ zhuó làng pái kōng
(      )(    )(      )
tán xiào fēng shēng bō làng tāo tāo gǔ làng qián jìn
(      )(     )(     )
jì wǎng kāi lái  gé gù dǐng xīn  yī yī dài shuǐ 
(     ) (     ) (    )
wéi cái shì jǔ  zhī rén shàn rèn  kē jiào xīng guó
(    ) (     ) (     )
yí chàng yí hè luàn kǎn làn fá  huǎng rán dà wù
(     )(     ) (     )
dǎn dà xīn xì  huí tiān wú lì  qiǎn cháng zhé zhǐ
(     ) (    ) (      )
tiān dào chóu qín  sān gù máo lú  qún xióng fēn zhēng
(     ) (     ) (     )
màn shān biàn yě  shān wài yǒu shān wèi wéi zhuàng guān
(     ) (     )(     )
chǔ biàn bù jīng  shě shēn wàng sǐ  léi shēng dà zuò
(    ) (     ) (    )
rú chī rú zuì  hūn hūn yù shuì  xīng luó qí bù
(     ) (     ) (    )
kū zhī bài yè  bèi gǎn qīn qiè  gān dǎn jù liè
(     ) (     ) (    )
mù dèng kǒu dāi  zhī kū yè luò  tí xīn diào dǎn
(     ) (    ) (    )
chéng qún jié duì  zhuān xīn zhì zhì  yǔ shí jù jìn
(     ) (     ) (    )
下载说明
 • 为了达到最快的下载速度,推荐使用迅雷下载本站课件。
 • 如果您发现该课件不能下载,请查看常见问题通知管理员,谢谢!
 • 如果您发现该课件有不良信息,请点击这里进行举报,谢谢支持!
 • 如果您制作了好的课件希望能与大家分享,我们愿意和您一起宣传!投稿请点击这里
 • 未经本站明确许可,任何网站不得非法盗链及抄袭本站资源!
好课件吧 - 教师的好助手! 关于本站 | 联系我们 | 版权声明 | 下载帮助 | 课件发布 | 报告错误
好课件吧 Copyright© 2006-2017 Www.GoodKejian.com, All Rights Reserved.苏ICP备06054826号